🎉 U svojstvu jednog od organizatora, prvog dana radionice, obratit će nam se i prof. dr Tamer Bego!

✍🏻 Prof. dr Tamer prodekan je međunarodne saradnje kao i vandredni profesor na predmetima iz oblasti kliničke biohemije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na kojem je i 2016. godine odbranio doktorsku tezu. 🌟 Svoj istraživački opus je proširio i u okviru brojnih studijskih boravka kao dobitnik stipendija u okviru programa Erasmus Mundus Basileus, Erasmus+ i CEEPUS. 🌟 Zamjenik je predsjednika društva za Medicinski i biološki inžinjering Bosne i Hercegovine, dok od 2019 godine obnaša i značajnu funkciju ⭐️ FEBS edukacijskog ambsadora za Bosnu i Hercegovinu. ▶️ Koordinator je konzorcija u okviru Erasmus+ projekta za podizanje kapaciteta u visokom obrazovanju (Erasmus + Capacity Building in the field of Higher Education) pod nazivom: „Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina – IQPharm“. ▶️ Aktivan je član udruženja čiji su najznačajniji ciljevi promocija naučnih i stručnih oblasti sa posebnim fokusom na medicinsku biohemiju i molekularnu dijagnostiku ali i biomedicinskog inžinjeringa. 🎉 Prijave za radionicu su još uvijek otvorene, čekamo vas! ![enter image description here][1]

Related Posts


Comments